Agenda 2004

Datum: Groep: Voorstelling: Plaats: Zaal:
Januari 2004
23-01-2004
24-01-2004
Halbertsma Wergea Twa Froulju Wergea De Bidler
Februari 2004
13-02-2004
14-02-2004
15-02-2004
AL DWAENDE LEART MEN Portret fan Pake Wyns De Winze
Maart 2004
04-03-2004 GRIENE SJIPPE Bel Joure It Haske
05-03-2004 GRIENE SJIPPE Bel Cornjum De Bining
12-03-2004 Halbertsma Wergea Twa Froulju Buitenpost
19-03-2004
(gaat niet door)
Halbertsma Wergea Twa Froulju Den Helder
27-03-2004 GRIENE SJIPPE Première Flits Flats Garyp It Geahûs
April 2004
03-04-2004 Halbertsma Wergea Twa Froulju Wageningen
17-04-2004 GRIENE SJIPPE Première Flits Flats Eernewoude It Wiid
17-04-2004
18-04-2004
Marit Bamboe Dansvoorstelling Wergea Gymzaal
24-04-2004 GRIENE SJIPPE Flits Flats Winsum Café De Driesprong
30-04-2004 GRIENE SJIPPE Flits Flats Sumar Dorpshuis "de Kamp"
Mei 2004
15-05-2004 De Nije Bazún Concert Britsum De Hoekstien
Juni 2004
11-06-2004 GRIENE SJIPPE Flits Flats Baard Kafee it Skipperke
18-06-2004 GRIENE SJIPPE Flits Flats / Bel Wommels Feesttinte
25-06-2004 GRIENE SJIPPE Flits Flats / Bel Easterein Feesttinte
Juli 2004
01-07-2004 Toaniel Warten Jeugdtoaniel Warten Feesttinte
Augustus 2004
September 2004
01 t/m 05-09-2004 NIJ-LIBBEN Begearte ûnder de ipen Bears Jellumer bosk
01-09-2004 GRIENE SJIPPE Flits Flats Easterlittens Herbergh het Wapen van Friesland
Oktober 2004
14-10-2004
(gaat niet door)
GRIENE SJIPPE Flits Flats Bergum De Pleats
29-10-2004 Halbertsma Wergea Twa Froulju Hilversum Groot Goylant
30-10-2004 GRIENE SJIPPE Flits Flats Mantgum De Wjukken
November 2004
04-11-2004 Halbertsma Wergea Twa Froulju Leeuwarden Greunshiem
17-11-2004
(gaat niet door)
Halbertsma Wergea Twa Froulju Tytsjerk
20-11-2004 AMOK Gjin Ekskús Wergea De Bidler
26-11-2004
27-11-2004
28-11-2004
Rederikerskeamer Halbertsma Stiens De ytkeamer Stiens De Skalm
December 2004
17-12-2004 GRIENE SJIPPE Flits Flats Skearnegoutum Doarpshûs
18-12-2004 AMOK Gjin Ekskús Drylts Mienskipshûs