Agenda 2003

Datum: Groep: Voorstelling: Plaats: Zaal:
Januari 2003
17-01-2003 STIENS Koartslùting Drylts Mienskipshûs
18-01-2003 STIENS Koartslùting Drylts Mienskipshûs
24-01-2003 STIENS Koartslùting Ljouwert Iepen Hof
24-01-2003 Halbertsma Wergea Elk foar himsels Wergea De Bidler
25-01-2003 Halbertsma Wergea Elk foar himsels Wergea De Bidler
31-01-2003
(gaat niet door)
RATATETTE It Grutte Grynd Wommels
Februari 2003
07-02-2003 t/m 09-02-2003 AL DWAENDE LEART MEN Gefaarlike Oergong Wyns De Winze
14-02-2003 STIENS Koartslùting Hilversum Groot Goylant
15-02-2003 STIENS Koartslùting Steenwijk
Maart 2003
28-03-2003 GRIENE SJIPPE Bel Scharnegoutum Elim
28-03-2003 NIJ-LIBBEN Jacques en syn Master Bears De Ald Skoalle
29-03-2003 HALBERTSMA STIENS It Feintsje fan myn frou Stiens De Skalm
29-03-2003 NIJ-LIBBEN Jacques en syn Master Bears De Ald Skoalle
April 2003
04-04-2003 NIJ-LIBBEN Jacques en syn Master Bears De Ald Skoalle
05-04-2003 HALBERTSMA STIENS It Feintsje fan myn frou Stiens De Skalm
05-04-2003 NIJ-LIBBEN Jacques en syn Master Bears De Ald Skoalle
06-04-2003 NIJ-LIBBEN Jacques en syn Master Bears De Ald Skoalle
19-04-2003 KULTURELE KOMMISJE WERGEA Cabaret Wergea De Bidler
26-04-2003 Drumfanfare CMH Jaarlijkse uitvoering Menaldum Sporthal Schatzenburg
Mei 2003
28-05-2003 RATATETTE It Grutte Grynd Bears
Juni 2003
12-06-2003 GRIENE SJIPPE Bel Oppenhuizen
14-06-2003 RATATETTE It Grutte Grynd Franeker
Juli 2003
Augustus 2003
September 2003
Oktober 2003
04-10-2003 RATATETTE It Grutte Grynd Stiens De Skalm
17-10-2003 RATATETTE It Grutte Grynd Wommels
25-10-2003 RATATETTE It Grutte Grynd Akkrum Hotel Goerres
25-10-2003 GRIENE SJIPPE Bel Aldegea De Skeakel
November 2003
08-11-2003
(gaat niet door)
RATATETTE It Grutte Grynd Earnewâld
10-11-2003 RATATETTE It Grutte Grynd Bergum De Pleats
15-11-2003 RATATETTE It Grutte Grynd Marrum Café de Groene Oase
19-11-2003
(gaat niet door)
GRIENE SJIPPE Bel
20-11-2003
(gaat niet door)
GRIENE SJIPPE Bel
21-11-2003 RATATETTE It Grutte Grynd Heeg It Heechhûs
21-11-2003
22-11-2003
28-11-2003
29-11-2003
Iepenloft/
Halbertsma
PAR Wergea Fricocomplex
December 2003