Agenda 2002

Datum: Groep: Voorstelling: Plaats: Zaal:
Januari 2002
05-01-2002 RATATETTE It Grutte Grynd Hijum De Kampioen
12-01-2002 RATATETTE It Grutte Grynd Oudega
19-01-2002 Halbertsma Wergea Deagewoan Trochgean Alkmaar
25-01-2002 Halbertsma Wergea Theatermix Wergea De Bidler
26-01-2002 Halbertsma Wergea Deagewoan Trochgean Hoorn
26-01-2002 Halbertsma Wergea Theatermix Wergea De Bidler
Februari 2002
02-02-2002 Halbertsma Wergea Deagewoan Trochgean Zwolle Odeon
09-02-2002 Halbertsma Wergea Deagewoan Trochgean Apeldoorn
09-02-2002 RATATETTE It Grutte Grynd Grou Hotel Oostergoo
15-02-2002 RATATETTE It Grutte Grynd Wirdum Hotel Duhoux
15-02-2002 AL DWAENDE LEART MEN De Lytse Fenix Wyns De Winze
16-02-2002 AL DWAENDE LEART MEN De Lytse Fenix Wyns De Winze
17-02-2002 AL DWAENDE LEART MEN De Lytse Fenix Wyns De Winze
23-02-2002 STIENS Jaloezyen Drachten De Lawei
Maart 2002
02-03-2002 AL DWAENDE LEART MEN De Lytse Fenix Aldtsjerk Dorpshuis
09-03-2002 Halbertsma Wergea Deagewoan Trochgean Bennekom De Brink
09-03-2002 STIENS Bûnzjen fan boppen Stiens De Skalm
16-03-2002 Halbertsma Wergea Deagewoan Trochgean Meppel Ochterop
22-03-2002 Halbertsma Wergea Deagewoan Trochgean Haarlem
22-03-2002 STIENS Jaloezyen Hilversum
23-03-2002 STIENS Bûnzjen fan boppen Stiens De Skalm
April 2002
11-04-2002 Halbertsma Wergea Deagewoan Trochgean Arnhem
Mei 2002
Juni 2002
12 t/m 21-06-2002 IEPENLOFT WERGEA 19-40-4-7-25-29 Domwier Locatie
Juli 2002
Augustus 2002
16-08-2002 GRIENE SJIPPE Bel Deinum Feesttent
September 2002
28-09-2002 GRIENE SJIPPE Bel Easterlittens It Wapen Fan Fryslân
Oktober 2002
12-10-2002 WERGEA Kaatsfeest K.V. Het Oosten Wergea De Bidler
30-10-2002
(gaat niet door)
RATATETTE It Grutte Grynd Buitenpost The Point
31-10-2002 GRIENE SJIPPE Bel Buitenpost AOC
31-10-2002
(gaat niet door)
RATATTETE It Grutte Grynd Paregea Sporthal
November 2002
02-11-2002 GYMNASTIEK Uitvoering Stiens Sporthal
08-11-2002
(gaat niet door)
RATATETTE It Grutte Grynd Stiens De Skalm
09-11-2002 PAUL/JELMAR Receptie Wergea De Bidler
22-11-2002 Halbertsma Wergea Ienakters Wergea Lands Welvaren
23-11-2002 Halbertsma Wergea Ienakters Wergea Lands Welvaren
23-11-2002 STIENS Koartslùting Stiens De Skalm
30-11-2002 STIENS Koartslùting Stiens De Skalm
December 2002
20-12-2002
(gaat niet door)
RATATETTE It Grutte Grynd Heerenveen Het Posthuis