Agenda 2001

Datum: Groep: Voorstelling: Plaats: Zaal:
Januari 2001
16-01-2001 t/m 19-01-2001 RATATETTE It Grutte Grynd Irnsum De 2 gemeenten
Februari 2001
31-01-2001, 03-02-2001,
09-02-2001,
10-02-2001
Halbertsma Wergea In Famyljesaak Wergea De Bidler
24-02-2001 RATATETTE It Grutte Grynd Grou Oostergoo
Maart 2001
AL DWAENDE LEART MEN Boerebûnt en reade lampen Wyns De Winze
April 2001
Mei 2001
Juni 2001
Juli 2001
Augustus 2001
September 2001
28-09-2001 RATATETTE It Grutte Grynd Wergea De Bidler
29-09-2001 RATATETTE It Grutte Grynd Gorredijk De Skans
Oktober 2001
November 2001
17-11-2001 STIENS Jaloezyen Stiens De Skalm
23-11-2001 Halbertsma Wergea Deagewoan Trochgean Wergea Dorpshuis
24-11-2001 Halbertsma Wergea Deagewoan Trochgean Wergea Cafe
24-11-2001 RATATETTE It Grutte Grynd De Tike Dorpshuis
24-11-2001 STIENS Jaloezyen Stiens De Skalm
30-11-2001 Halbertsma Wergea Deagewoan Trochgean Wergea Cafe
December 2001
01-12-2001 Halbertsma Wergea Deagewoan Trochgean Wergea Cafe
22-12-2001 RATATETTE It Grutte Grynd Drachten De Lawei