Agenda 2000

Datum: Groep: Voorstelling: Plaats: Zaal:
Januari 2000
08-01-2000 STIENS De Rjochter en de Linker Leeuwarden Kurioskerk
21-01-2000 STIENS De Rjochter en de Linker Leeuwarden St. Antoon Gasthuis
28-01-2000, 29-01-2000 Halbertsma Wergea Kiezzige Kronkels Wergea De Bidler
Februari 2000
05-02-2000 Halbertsma Wergea Kiezzige Kronkels Wergea De Bidler
11-02-2000,
12-02-2000,
13-02-2000
AL DWAENDE LEART MEN It bed fan A oant Z Wyns De Winze
19-02-2000 STIENS De Rjochter en de Linker Steenwijk Cafe De Steen
Maart 2000
13-03-2000 Microtruss Verlichting stand
BCD 2000
Leeuwarden FEC
24-03-2000 STIENS De Rjochter en de Linker Leeuwarden Iepen Hof
29-03-2000 STIENS De Rjochter en de Linker Drachten De Lawei
April 2000
07-04-2000,
08-04-2000
Halbertsma Wergea Jeugd ienakters Wergea Lands Welvaren
Mei 2000
15-05-2000 STIENS De Rjochter en de Linker Stiens Feesttent
Juni 2000
02-06-2000,
03-06-2000,
29-06-2000
JELMAR Mei Sletten Doarren Wergea Bouwbedrijf vd Ploeg
Juli 2000
15-07-2000 WYNS In Flessebrêge Wyns Dokummer Ee
Augustus 2000
01-08-2000 DE DIJK Zaalverlichting Wergea Fricocomplex
September 2000
08-09-2000 HINDRIK Hindrik 2000 Wyns Feesttent
Oktober 2000
November 2000
25-11-2000 STIENS De Hear fan Ocksefurd Stiens Sporthal
December 2000