Agenda 1996

Datum: Groep: Voorstelling: Plaats: Zaal:
Maart 1996
29-03-1996
30-03-1996
Rederikerskeamer Halbertsma In skûle yn'e nacht Stiens De Smelle brêge
Oktober 1996
18-10-1996 Rederikerskeamer Halbertsma In skûle yn'e nacht Bussum
25-10-1996 Rederikerskeamer Halbertsma In skûle yn'e nacht Leeuwarden Iepen Hof
November 1996
16-11-1996 Rederikerskeamer Halbertsma Kiezzige Kronkels Drachten De Lawei
22-11-1996
23-11-1996
Rederikerskeamer Halbertsma Kiezzige Kronkels Stiens De Smelle brêge