Agenda 2010

Datum: Groep: Voorstelling: Plaats: Zaal:
Januari 2010
01-01-2010 Ummagumma Nijjiers beginnings Wergea De Bidler
15-01-2010 Kasper van Kooten 3kw4rt Wergea De Bidler
15-01-2010 Rederikerskeamer Halbertsma It doek giet op foar moard Leeuwarden De Iepen Hof
30-01-2010 De Plankewrotters Sa hat it sitten Stiens De Smalle Brug
Februari 2010
06-02-2010 De Plankewrotters Sa hat it sitten Stiens De Smalle Brug
10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 26-02-2009 Toanielferiening Halbertsma Twa Wergea De Bidler
27-02-2010 Griene Sjippe try-out Ferdwaald Poppenwier De Trilker
Maart 2010
06-03-2010 Griene Sjippe try-out Ferdwaald Garyp It Geahûs
07-03-2010 F, F, R & B's Swingcafé Wergea Café Lands Welvaren
12-03-2010 Kulturele Kommisje Wergea De Wereld draait door Wergea De Bidler
13-03-2010 Griene Sjippe première Ferdwaald Mantgum MFC De Wjukken
27-03-2010 Leeuwarder Accordeon ensemble i.s.m. Irish Stew Optreden Wergea De Bidler
April 2010
01-04-2010 / 03-04-2010 Toanielselskip Burgum Mini Eenakterfestival Bergum Glinstra State
09-04-2010 / 10-04-2010 Toanielferiening Halbertsma Jeugdtoaniel Wergea De Bidler
16-04-2010 / 17-04-2010 Toaniel Selskip Warten Ienakters Wergea De Bidler
Mei 2010
Juni 2010
18-06-2010 Griene Sjippe Ferdwaald Hylaard De Twatine
30-06-2010 Basisschool de Twamêster Feestelijke ouderavond Wergea De Bidler
Juli 2010
07-07-2010 Basisschool de Twamêster Musical "Breinroof" Wergea De Bidler
Augustus 2010
September 2010
11-09-2010 Griene Sjippe Ferdwaald Koudum De Klink
Oktober 2010
01-10-2010 Toanielgroep Sater Try-out Oan de oare kant fan dit libben Leeuwarden De Harmonie
02-10-2010 Toanielgroep Sater Premiere Oan de oare kant fan dit libben Leeuwarden De Harmonie
03-10-2010 Big Band Leeuwarden Optreden Wergea Café Lands Welvaren
09-10-2010 Toanielgroep Sater Oan de oare kant fan dit libben Heerenveen Posthuistheater
16-10-2010 Toanielgroep Sater Oan de oare kant fan dit libben Drachten De Lawei
22-10-2010 Toanielgroep Sater Oan de oare kant fan dit libben Dokkum DOK 18
23-10-2010 Thijs Kemperink Achteraf bekeken Wergea De Bidler
29-10-2010 Griene Sjippe Ferdwaald Roden
30-10-2010 Toanielgroep Sater Oan de oare kant fan dit libben St. Annaparochie Ons Huis
November 2010
December 2010
10-12-2010 Toanielferiening Halbertsma Ienakters Wergea De Bidler
11-12-2010 Toanielferiening Halbertsma Ienakters Wergea De Bidler
12-12-2010 Leeuwarder Accordeon Orkest Optreden Wergea De Bidler