Agenda 2011

Datum: Groep: Voorstelling: Plaats: Zaal:
Januari 201107-01-2011 Griene Sjippe Ferdwaald Drachten Zalencomplex De Rank
14-01-2011 Toanielselskip Warten Hotel de Botel Wergea De Bidler
15-01-2011 Toanielselskip Warten Hotel de Botel Wergea De Bidler
15-01-2011 Griene Sjippe Ferdwaald Garyp It Geahûs
Februari 201104-02-2011 Toanielferiening Halbertsma De Wenboat Wergea De Bidler
05-02-2011 Toanielferiening Halbertsma De Wenboat Wergea De Bidler
05-02-2011 De Plankewrotters Och heden heit Stiens De Smalle Brug
12-02-2011 De Plankewrotters Och heden heit Stiens De Smalle Brug
27-02-2011 Soli Brass Kinderconcert Wergea De Bidler
Maart 201108-03-2011 Griene Sjippe Ferdwaald Earnewâld
11-03-2011 Toanielferiening Burgum Obbema diel 3 Burgum De Stryp
12-03-2011 Toanielferiening Burgum Obbema diel 3 Burgum De Stryp
19-03-2011 Muzykferiening de Kriich / Big Band Wergea Feest- en donateursavond Wergea De Bidler
20-03-2011 Rederikerskeamer Halbertsma Mac Beth Stiens De Smalle Brug
25-03-2011 Toanielselskip Warten Ienakters Wergea De Bidler
26-03-2011 Toanielselskip Warten Ienakters Wergea De Bidler
26-03-2011 Griene Sjippe Ferdwaald Burgum De Pleats
April 201102-04-2011 Griene Sjippe Ferdwaald Burgum Glinstra State
02-04-2011 Leeuwarder Accordeon ensemble Uitvoering Wergea De Bidler
08-04-2011/09-04-2011 Jeugdtoaniel Halbertsma Wergea Ienakters Wergea De Bidler
09-04-2011 Griene Sjippe Ferdwaald Warten It Skûthus
Mei 201128-05-2011 Afscheidsreünie CBS It Ljochtbeaken Warten
Juni 2011Juli 201120-07-2011 Basisschool de Twamêster Afscheidsmusical Wergea De Bidler
Augustus 2011September 2011Oktober 201105-10-2011 Griene Sjippe Ferdwaald Leeuwarden Friese Poort
15-10-2011
Kasper van Kooten
Het wonderlijke leven van Jackie Fontanel
Wergea De Bidler
November 201111 en 12-11-2011 Toanielferiening Burgum De Bûtensteanders Burgum De Stryp
25 en 26-11-2011
Rederikerskeamer Halbertsma Stiens
Levering materiaal tbv. De ynbylde syke Stiens
De Smelle Brêge
27-11-2011 BLINDER! - theaterproducties Levering frontlicht tbv. In CHOC
Wergea De Bidler
December 2011