Agenda 2016

Datum: Groep: Voorstelling: Plaats: Zaal:
Januari 2016
01-01-2016 Kulturele Kommisje Wergea Nieuwjaarsfeest Wergea De Bidler
29-01-2016 Toaniel Selskip Warten Fam. Bruinsma yn'e bocht Wergea De Bidler
30-01-2016 Toaniel Selskip Warten Fam. Bruinsma yn'e bocht Wergea De Bidler
Februari 2016
Februari 2016 Halbertsma Wergea God fan'e slachting Wergea Locatie
13-02-2016 Rederikerskeamer Halbertsma Stiens Tink oan my Lelystad Theater Posa
Maart 2016
12-03-2016 Toneelvereniging "Nij Libben" Gjin bern ha wolle, mar wol krije Burgwerd Doniahûs
18-03-2016 Toneelvereniging "Nij Libben" Gjin bern ha wolle, mar wol krije Burgwerd Doniahûs
19-03-2016 Toneelvereniging "Nij Libben" Gjin bern ha wolle, mar wol krije Burgwerd Doniahûs
April 2016
01-04-2016 Jeugdsoos De Roekeflecht Playbackshow Warten OBS De Finne
08-04-2016 De Plankewrotters Happy family Stiens De Smalle Brug
09-04-2016 De Plankewrotters Happy family Stiens De Smalle Brug
28-04-2016 Halbertsma Wergea God fan'e slachting Drachten De Lawei
Mei 2016
04-05-2016 De Plankewrotters De Trein Stiens Sint-Vituskerk
12-05-2016 Rederikerskeamer Halbertsma Stiens Jongerein toaniel: De nije klaaister fan de keizer Stiens De Smalle Brug
Juni 2016
Juli 2016
Augustus 2016
September 2016
Oktober 2016
November 2016
December 2016