Agenda 2017

Datum: Groep: Voorstelling: Plaats: Zaal:
Januari 2017
27+28-01-2017 Toaniel Selskip Warten   Wergea De Bidler
Februari 2017
24+25-02-2017 Halbertsma Wergea Ik haw in dream! Wergea De Bidler
Maart 2017
1+3+4+7+8+10+11-03-2017 Halbertsma Wergea Ik haw in dream! Wergea De Bidler
31-03-2017 Jeugdsoos De Roekeflecht Playbackshow Warten OBS De Finne
April 2017
7+8-04-2017 De Plankewrotters Wa't mei de duvel yte wol Stiens De Smalle Brug
Mei 2017
Juni 2017
Juli 2017
Augustus 2017
September 2017
Oktober 2017
07-10-2017 Popkoor Wergea Feestje 5 jier Wergea De Bidler
November 2017
18-11-2017 Kulturele Kommisje Wergea Wergea à Go Go Wergea De Bidler
December 2017
 8+9-12-2017 Halbertsma Wergea  3 Ienakters
Wergea  De Bidler 
 22-12-2017 De Kriich
In Krystliet
Warstiens Kerk